ประกาศ เรื่อง รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 4 โครงการ

05 มี.ค. 62

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเย็นจิตร) บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโสนงาม) บ้านประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยต้นจาน) บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศาลปู่ตา) บ้านดงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

**รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา