ประกาศ เรื่องแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560และปีงบประมาณพ.ศ.2561

28 ม.ค. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่อง  แก้ไขงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560  และปีงบประมาณพ.ศ. 2561