ประกาศอบต.โนนยอการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

10 ก.ค. 66