ประกาศรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

26 พ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
ได้จัดส่งแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ปีภาษี 2565) ของผู้ที่มีทรัพย์สินในเขตตำบลโนนยอ
ขอให้ท่านเจ้าของทรัพย์สิน ตรวจสอบรายละเอียด รายการทรัพย์สิน ที่ท่านเป็นเจ้าของ/ครอบครอง ในปี พ.ศ.2564 ตามเอกสารแนบ ภ.ด.ส.3 ที่จัดส่งให้ หรือ ตรวจสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
หากไม่ถูกต้อง ให้นำสำเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการประเมินภาษี แจ้งไปยังท่าน ต่อไป
👉👉มีข้อสงสัย
☎️☎️☎️งานพัฒนารายได้ 044-487975 ต่อ 13, 063-8947935