ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ประจำปีการศึกษา 2564

22 มี.ค. 64

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ ประจำปีการศึกษา 2564

หลักฐานและเอกสารที่ต้องมาในวันสมัคร

  • ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่  ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน          1        ชุด
  • สำเนาสูติบัตร                                      จำนวน          1        ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดา/มารดา)      จำนวน          1        ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน                           จำนวน          1        ชุด

วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

  • ใบสมัครติดต่อได้ที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนย
  • กำหนดวันรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 19  มีนาคม  2564 – 31 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ 
  • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 1  เมษายน   พ.ศ. 2564 เวลา ๐9.0๐ น.  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ