ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายกลางบ้านเชื่อมท่าทรายเก่าบ้านกระพี้ ม.4

11 ก.ค. 65