ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

05 ก.พ. 63

ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร