ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

03 ต.ค. 65

ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
– ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

สามารถสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ 11 – 25 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-487975 (การแต่งกายชุดสุภาพ)

หลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

  • สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  • ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอไม่รับสมัคร พระภิกษุสามเณร ตามหนังสือที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

***ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกใบสมัครด้วยลายมือชื่อตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท/ค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :