คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชน

23 พ.ค. 62

คู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55

ฉบับการ์ตูนสำหรับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมากยิ่งขึ้นและใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง