คณะกรรมการตรวจรับ และกองช่าง เข้าตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10

18 ก.ค. 66