ขอประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

25 มี.ค. 63

ขอประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน
2. ประชาชนผู้ติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
3. ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานที่มีลักษณะที่เป็นการชุมนุมชน ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อน (ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และมีการปฏิบัติด้านสาธารณสุขครบถ้วน)