ขอประชาสัมพันธ์การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

18 มี.ค. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

จึงขอกำหนดการปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. – 9 เม.ย. 2563