ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญประชาชนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS

12 พ.ย. 61

ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญประชาชนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS

ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2561 ตามวันและเวลาราชการ

พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมกันนี้

EIT

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล
1 นายฐิติชัย อโณทัยไพบูลย์
2 นายสำราญ ตลาดนา
3 นายเตียง ปานแก้ว
4 นายประเสริฐ สินสวัสดิ์
5 นายดี ทนาวร
6 นายเลี้ยง ทนาวร
7 นายคมสันต์ สุดขำ
8 นายจูม แสงพาณิชย์
9 นายสวัสดิ์ จันทินมาธร
10 นายสมจิตร เตาะไธสง
11 นายทวี บุดดี
12 นายพรหม เกษณีย์
13 นายสมาน เดวีเลาะห์
14 นายบุญส่งศิริ พัดไธสง
15 นายปั่น เที่ยงเทพ
16 นายสุรเดช แสนสุข
17 นายจันทร์ ไพลดำ
18 นางสาวเหรียญ ปานแก้ว
19 นายไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ
20 นายสถาวร บุญเขื่อง
21 นางนิตยา   มนปาน
22 นางช้อย   เพชรดี
23 น.ส.อ่อน   ดาดี
24 นางสมร   ดาดี
25 นางวิลัยวรรณ์   เที่ยงเทพ
26 นางแสงเดือน   จันทะมี
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
27 นางวิไล   การพล
28 นางสุภาพ   นาเจิมพลอย
29 นางพานี   เสกสรรค์
30 น.ส.อุทัยวรรณ   ขาวสุข
31 นายสุเทพ เพาะผักแว่น
32 น.ส.ปาริชาติ   บุญมา
33 นางลำพรวน   พัดไธสง
34 นางดอกจันทร์   ด่านนอก
35 นางอนงค์   วงสมอ
36 นางดุษณี   วงสมอ
37 นางวารินทร์   แก้วท่า
38 นางชลธิชา   นวลสีขาว
39 นางบุญช่วย บุญเขื่อง
40 นางสาวเรไร เอียการนา
41 นางสาวเพ็ญศรี แสนล้อม
42 นายธรรมรัตน์ มากพูล
43 นางสาวสุวารี เรืองธนานุรักษ์
44 นายบุรี มะลิวัลย์
45 นายวินัย ชินไธสง
46 นางสาวภัสสร์ศศิร์ สียางนอก
47 นางสุรารักษ์ พิทธยานันท์
48 นายธีระวัฒน์ ภัคสิริธนศักดิ์
49 นายประเสริฐชัย ภูมิกระจ่าง
50 นายสมชิต ด่านนอก