ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญประชาชนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ ITAS 

10 พ.ค. 62

ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญประชาชนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ่านระบบ ITAS 

รายชื่อผู้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ลำดับ ชื่อ – สกุล
1 นายพัสกร จันกันทะ
2 นายธรรมรัตน์ มากพูล
3 นางสาวสุวารี เรืองธนานุรักษ์
4 นายบุรี มะลิวัลย์
5 นางกมลพรรณ อัตวีระพัฒน์
6 นางสาวภัสสร์ศศิร์ สียางนอก
7 นางสุรารักษ์ พิทธยานันท์
8 นายธีระวัฒน์ ภัคสิริธนศักดิ์
9 นายประเสริฐชัย ภูมิกระจ่าง
10 นายสมชิต ด่านนอก
11 นายฐิติชัย อโณทัยไพบูลย์
12 นายสำราญ ตลาดนา
13 นายเตียง ปานแก้ว
14 นายประเสริฐ สินสวัสดิ์
15 นายดี ทนาวร
16 นายเลี้ยง ทนาวร
17 นายคมสันต์ สุดขำ
18 นายจูม แสวงพาณิชย์
19 นายสวัสดิ์ จันทินมาธร
20 นายสมจิตร เตาะไธสง
21 นายแก้ว บุดดี
22 นายพรหม เกษณีย์
23 นายสมาน เดวีเลาะห์
24 นายบุญส่งศิริ พัดไธสง
25 นายปั่น เที่ยงเทพ
26 นายสุรเดช แสนสุข
27 นายจันทร์ ไพลดำ
28 นางสาวเหรียญ ปานแก้ว
29 นายไพรัตน์ ฟอกสันเทียะ
30 นายสถาวร บุญเขื่อง

โดยสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ได้ทางลิงค์เว๊บไซต์หรือคิวอาโค๊ดที่แนบมานี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/a3y3cg