กิจกรรมเพาะถั่วงอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

22 มี.ค. 62

กิจกรรมเพาะถั่วงอก

การเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญของนักเรียน  ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ซึ่งอาจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย  เพื่อให้เป็นการจัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ บอกไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม  วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่  จึงจัดกิจกรรมการปลูกถั่วงอกขึ้น  โดยครูมีบทบาทในการจัดประสบการณ์สอน  เพื่อช่วยให้เด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดย นักเรียนได้เรียนรู้จากครูด้วยการสังเกต  การสัมผัส การเตรียมอุปกรณ์และมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ทำให้ ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทำให้ให้นักเรียนมีความรู้  และมีประสบการณ์ตรงในการเพาะถั่วงอก