กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “วิถีชาวนารู้คุณค่า สำนึกคุณข้าว” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

27 พ.ย. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “วิถีชาวนารู้คุณค่า สำนึกคุณข้าว”

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิถีชาวนา ถึงความเป็นมาของเมล็ดข้าว เห็นคุณค่าและความสำคัญของชาวนา เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาผลิตแหล่งอาหารเป็นของตัวเองได้