กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562

08 ส.ค. 62

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ(หลังเก่า)
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
เพื่อให้คุณแม่-ลูก มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
เพื่อให้ลูกๆ รู้จักหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อคุณแม่-ครอบครัว
เพื่อให้คุณแม่มาเห็นความก้าวหน้าทางพัฒนาการของลูกๆ
โดยได้ให้เด็กๆแสดงความกตัญญูกตเวที (กราบแม่) มอบดอกมะลิ