การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

07 ก.พ. 65

           เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

             ในการนี้ นายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ให้คำมั่นที่จะนำพา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอของทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอถือปฏิบัติต่อไป