การเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา

11 ธ.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้เข้าร่วมกิจกรรมในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ

ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา