การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

26 พ.ย. 64

การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

และผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้จัดอบรมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (รปภ.) และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้อย่างถูกต้อง