การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

15 ส.ค. 65

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

.ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  มีกำหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 15-29 สิงหาคม 2565 และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีวาระที่จะรายงานภารกิจข้อราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเพื่อทราบ และพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ