กองสวัสดิการอบต.โนนยอ เชิญชวนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน

06 ก.ค. 65